110422 Grote Aula Selwerderhof Groningen NL
In een brief aan de raad heeft het College van B&W meegedeeld dat het bestemmingsplan voor Selwerderhof e.o. nu geactualiseerd moet worden. Nu valt Selwerderhof onder het bestemmingsplan Zernike uit 1999. Het nieuwe bestemmingsplan Selwerderhof vervangt dit bestemmingsplan voor dit gebied. Het nieuwe bestemmingsplan is in hoofdzaak een bevestiging van de bestaande stedenbouwkundige structuur. De feitelijke en/of bestaande juridische situatie is vastgelegd.
Participatie en overleg
Aangezien het bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt op de begraafplaatsen, het crematorium, de sportvelden en het weiland en uitsluitend de bestaande situatie opnieuw vastlegt, is een participatieronde niet nodig. De twee belanghebbenden in het plangebied worden geinformeerd.
Vervolg
Het plan gaat als voorontwerpbestemmingsplan naar de formele overleginstanties. Vervolgens kan het plan als ontwerpbestemmingsplan naar verwachting in januari 2017 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd, conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Daarna worden eventude zienswijzen verwerkt en zal het plan in mei/juni 2017 voor vaststelling aan uw raad worden voorgelegd. Naar verwachting zal het bestemmingsplan de hele procedure in juli/augustus 2017 hebben doorlopen.
Foto door Wutsje (Wutsje / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0), aanklikken voor vergroting

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

28 mei 2020

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden