De wijkraden van Paddepoel en Selwerd hebben gezamenlijk een reactie opgesteld op de voorgenomen nieuwbouw van de moskee in Park Selwerd. Hieronder vindt u de weergave van de integrale tekst van de brief die beide wijkraden naar het College van burgemeester en wethouders hebben gestuurd. De brief is gericht aan het College en cc verzonden naar de raadsfracties en het moskeebestuur.
Geacht College,
De wijkraden Paddepoel en Selwerd willen middels deze brief hun ernstige zorg uiten over de inhoud van het ontwerpbesluit dat het College heeft genomen inzake de (nieuw)bouw van een moskee in het Park Selwerd.
Voor dit ontwerpbesluit heeft het College zich gebaseerd op o.a. de bouwplannen voor een nieuwe moskee en het minimum verplichte aantal parkeerplaatsen; bij gebrek aan dit laatste is er een Mobiliteitsplan opgesteld door het moskeebestuur. Volgens de wijkraden Paddepoel en Selwerd biedt dit Mobiliteitsplan geen enkele zekerheid over het verminderen of oplossen van parkeer- en verkeersproblemen. Voorgestelde maatregelen zijn niet dwingend op te leggen en dus ook niet te handhaven.
De wijkraden zijn van mening dat het niet voldoende verminderen of oplossen van de ervaren problemen haar tol zal eisen op het gebied van openbare orde en veiligheid, en willen het College wijzen op haar verantwoordelijkheid als handhaver in deze.
Als wijkraden stellen wij vast dat er sprake is van de volgende problemen:
• de ervaren parkeeroverlast – de straten om het Park Selwerd zijn tijdens gebedsdiensten ‘bezaaid’ met geparkeerde auto’s. Bewoners kunnen hun eigen auto niet kwijt; privéterreinen worden als parkeerruimte gebruikt en opritten worden geblokkeerd. De in het Mobiliteitsplan geopperde oplossing dat er meerdere parkeerplaatsen beschikbaar zijn die iets verder van de moskee afliggen, snijdt geen hout. Immers, bezoekers willen hun auto zo dicht mogelijk bij de moskee parkeren en er is geen enkele regel of richtlijn die hen dit belet. Onze conclusie is dus dat de ervaren parkeeroverlast zal blijven. Door vergroting van de moskee en de uitbreiding van het aantal zitplaatsen en functies zal deze toenemen;
• de ervaren verkeersoverlast – er zijn zeer veel verkeersbewegingen op dagen dat er gebedsdiensten plaatsvinden in de moskee. Deze verkeersbewegingen zijn uiteraard niet gereguleerd. De verkeersbewegingen in de woonwijken om het park geven veel onrust en een grotere onveiligheid;
• de ervaren geluidsoverlast – door het toegenomen verkeer op dagen dat er gebedsdiensten zijn in de moskee, het feit dat bezoekers aankomen met hun auto, deze parkeren in de wijk, daarbij op straat gesprekken voeren met elkaar, na de dienst hun auto opzoeken waarbij weer veel groepen mensen zich op straat bevinden; gecombineerd met de tijdstippen waarop gebedsdiensten worden gehouden (gerelateerd aan uren van zonsopgang en zonsondergang, soms dus rond middernacht en in de vroege ochtend!), maakt dat bewoners van de straten rond het Park Selwerd deze geluidsoverlast regelmatig als zeer hinderlijk ervaren; op zomeravonden met late gebedsdiensten is het b.v. niet mogelijk om met open raam te gaan slapen;
• de (on)veiligheid – tijdens gebedsdiensten in de moskee zijn er zoveel auto’s geparkeerd in de straten om het Park Selwerd, dat het voor hulpverleningsdiensten (brandweer, ambulance, politie) zeer moeilijk tot onmogelijk is de moskee of sommige woonstraten te bereiken. Deze situatie zal zeker niet verbeteren als het aantal bezoekers toeneemt;
• groeiende gevoelens van onveiligheid – de wijkraden hebben verschillende keren deze gevoelens gehoord van wijkbewoners en weten dat sommige bewoners het park mijden. De wijkraden beseffen dat gevoelens van onveiligheid veroorzaakt kunnen worden door verschillende groeperingen en situaties, maar willen benadrukken dat het in het belang van iedereen is als het Park Selwerd haar openbaar karakter behoudt en een veilige omgeving voor iedereen vormt;
• het ontbreken van een structureel overleg tussen moskeebestuur, omwonenden, wijkraden en gemeente, niet alleen in de voorbereidingsfase van het indienen van een bouwaanvraag, maar ook tijdens de fase van ontwerpbesluit, bezwaarprocedure en definitief besluit, en, indien relevant, straks tijdens de bouw en ingebruikneming van het nieuwe gebedsgebouw. De wijkraden zien het als een taak van de gemeente om hierin het voortouw te nemen en de continuïteit en structuur van een overleg te bewaken.
De problemen zoals die hierboven zijn opgesomd zijn reeds eerder aan de orde gesteld en stroken op geen enkele wijze met de voorwaarden, die door de gemeente in het verkoopcontract d.d. 2 februari 1993 zijn gesteld aan het gebruik van deze locatie in het Park Selwerd. Het naleven van deze voorwaarden is destijds gesanctioneerd.
Met het zonder meer toestaan van nieuwbouw op een plek met een dusdanige geologische en cultuurhistorische waarde voldoet de gemeente mogelijk niet aan het Verdrag van Valetta (1992).
De wijkraden Paddepoel en Selwerd vinden het niet tot hun taak behoren om andere bezwaren van bewoners, gebaseerd op persoonlijke meningen, overtuigingen of voorkeuren, in deze brief mee te nemen. Te denken valt aan het uiterlijk van het nieuwe gebouw en het feit of dit wel of niet past in het Park Selwerd, de schaalvergroting van het gebouw, het feit dat het om een moskee gaat, ecologische bezwaren tegen het afbreken van de oude boerderij enz.. Bewoners die deze bezwaren hanteren hebben wij op de mogelijkheid gewezen om een actiegroep op te richten en/of bezwaar aan te tekenen tegen het ontwerpbesluit.
De wijkraden Paddepoel en Selwerd staan open voor verder overleg tussen moskeebestuur, omwonenden, wijkraden en gemeente, om te kunnen komen tot een beter eindresultaat dan er nu, als ontwerpbesluit ligt. Als wijkraden willen wij graag bijdragen aan het zoeken van oplossingen.
De gemeente draagt een verantwoordelijkheid in het erkennen van problemen zoals die bestaan, en het voorkomen van verergering van deze problemen.

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

05 april 2020

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden