ledenverg_2011_nr1De ledenvergadering van de Wijkraad Selwerd op 19 april werd helaas vrij matig bezocht. Slechts negentien wijkbewoners namen de gelegenheid te baat om de toestand van de wijk te bespreken met het bestuur van de Wijkraad. En dat er veel te bespreken was, werd snel duidelijk. De plannen voor de toekomst van de wijk zijn nog altijd niet helder. Menig lid nam dan ook geen blad voor de mond om te laten blijken wat men hiervan vindt. Het bestuur van de Wijkraad deed verslag van haar werkzaamheden en met name van de overleggen met de gemeente en de corporaties. Zo gauw er meer duidelijk is, zal de Wijkraad opnieuw een bijeenkomst beleggen. Hieronder vindt u het conceptverslag de ledenvergadering.

Ledenvergadering Wijkraad Selwerd 19 april 2011 (CONCEPTVERSLAG)

Aanwezig; Ron van der Weerd (voorzitter), Sjouk Jonker, Charles Belfor en Nadja Kirienko en 19 leden
Gasten: Petra Mens (Stiel opbouwwerk), Jan Wijbenga (OCSW, Wijkteam NLA), Linden Douma (onderzoekster RuG) en M. Borst (Dagblad v.h. Noorden)
_________________________________________________________________________________________________________________

1) Opening

Voorzitter Ron van der Weerd heet alle aanwezigen welkom. Hij is verheugd over het besluit van de gemeente om de time out voor de verlening van onttrekkingsvergunningen te verlengen. Dit is een goede stap. Maar er moet nog heel wat meer gebeuren.

2) Verslag Ledenvergadering 14 april 2010

Tekstueel:
Agendapunt 4, Financiën: Reservelid van de kascontrolecommissie is mevrouw Van Leeuwen. Het conceptverslag wordt voor het overige vastgesteld
Naar aanleiding hiervan:
 Er heeft geen overleg plaatsgevonden tussen Wijkraad en Winkelcentrum. Wijbenga meldt dat uit de leefbaarheidsmonitor blijkt dat het Winkelcentrum Selwerd door de eigen bewoners het meest gewaardeerd wordt van alle winkelcentra in de hele stad. Ron vult hierop aan dat uit analyse blijkt dat de meeste wijkbewoners het winkelcentrum zien als de meest natuurlijke ontmoetingplek in de wijk en niet bijvoorbeeld de Vensterschool.
 Het plan voor een voetbalkooi aan de Abeelstraat is door omstandigheden verkeerd gelopen. Wijbenga meldt dat het wel doorgaat en voor de zomer wordt gerealiseerd.
 De situatie rond Hunzerheem blijft onduidelijk. De Wijkraad heeft officieel geen kennis van de plannen maar hoort wel allerlei verhalen.
 De term Campinglife voor een sportactiviteit van het opbouwwerk vindt men ongelukkig gekozen. De sportactiviteit was, volgens Wijbenga, wel een succes.
 In mei wordt gewerkt aan de omgeving rond De Wegwijzer. De Wijkraad is niet geïnformeerd. Er zouden plannen zijn om een deel van de Acacialaan af te sluiten. Van den Hende meldt dat er een stopverbod komt aan de schoolzijde van de Acacialaan en een deel van de Esdoornlaan. Aan de Prunuslaan komt een Kiss ’n Ride-zone. Waarom is de Wijkraad niet geïnformeerd? Wijbenga zegt dat de projectleiders over dit soort aangelegenheden contact dienen op te nemen met de Wijkraad en maakt hiervan notitie.

3) Financiën

Charles presenteert de afrekening 2010 en de begroting 2011. Het saldo bedroeg op 1 januari 2010: € 4718,11 Op 31 december 2010 was dit: € 3693,88. De begroting is gemaakt op basis van een nieuw gemeentelijk format. Per thema wordt subsidie verstrekt.
De vergadering keurt de financiële stukken goed. De wens wordt uitgesproken dat volgend jaar de stukken weer op papier worden voorgelegd, waardoor het inzichtelijker wordt.
Het voorstel om de penningmeester decharge te verlenen wordt met applaus door de vergadering overgenomen.
De nieuwe kascommissie bestaat uit: dhr. Bakker en mevr. Lever. Reservelid is mevr. Vos.

4) Bestuursverkiezing

Ron geeft aan dat het moeilijk is om nieuwe bestuurders te vinden. Het werk kost flink wat inspanning en is soms moeilijk te combineren met gezin en/of werk. Daar staat tegenover dat het wel wat oplevert en dat het dankbaar werk is. Hij roept dan ook een ieder op om zich beschikbaar te stellen voor bestuur of één van de werkgroepen. Alle hulp is welkom: er is veel te doen! De wijkraad praat namens de wijk met de gemeente en het is daarom zaak dat alle geledingen in de wijk betrokken raken.
Naar aanleiding hiervan wordt vanuit de vergadering de komst van de tram aan de orde gesteld. Ron legt uit dat dit een lastig onderwerp is omdat het een wijkoverstijgend project betreft. Wel is er overleg op onderdelen met de bewoners die hier direct mee geconfronteerd worden. Dit lijkt goed te verlopen. Vanuit de Wijkraad wordt vooral ingestoken op de gevolgen voor de wijk, zoals het verdwijnen van parkeerplaatsen.
De heren Hans Mulder en Han Vos worden bij acclamatie en met applaus door de vergadering gekozen tot lid van het bestuur.

5) Terugblik afgelopen jaar en plannen komend jaar

Vanuit de vergadering wordt de onvrede over de situatie van de wijk naar voren gebracht. Men heeft niets gemerkt van de 1,3 miljoen die voor de wijk is bestemd. Selwerd wordt achtergesteld en krijgt te maken met toenemende kamergewijze bewoning. De gemeente doet niets: alleen hier en daar wordt een wipkip geplaatst. Het geloof is weg. In het kader van wijkvernieuwing elders in de stad worden in Selwerd mensen gedumpt. De wijk holt hard achteruit: er komen steeds meer probleemgezinnen.
Ron stelt vast dat dit de gevoelens zijn. Tegelijkertijd merkt hij ook dat zowel corporaties als gemeente wel tot het inzicht zijn gekomen dat er iets moet gebeuren. Maar het ontbreekt aan concrete plannen en vooral aan geld. De Wijkraad heeft hierover overleg gevoerd met wethouder Frank de Vries en Auke de Vries (directeur Woningstichting Patrimonium).
In dit gesprek werd duidelijk dat Patrimonium zeer betrokken is bij de wijk en het voortouw wil nemen in de planvorming. Doel is om de wijk geschikt te maken voor bewoning van wieg tot graf. In mei staat een tweede overleg gepland.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat Patrimonium niet wil slopen. De financiële positie van corporaties wordt soms zwaar overdreven. Nijestee heeft wel geld voor dure projecten, maar in Selwerd kan er nog geen drempel van af.
Eén van de aanwezigen zegt grote moeite te hebben met het veralgemeniseren. Hij kijkt, als bewoner van De Larix, met veel plezier uit op een onlangs gerestaureerde flat van Nijestee.
Wijbenga reageert op de opmerking over het dumpen van mensen. Hij wijst er op dat iedereen zelf mag kiezen waar hij of zij wil gaan wonen.
Iemand wijst op de situatie rond de Lijsterbeslaan. Daar komen allerlei verschillende achtergronden bij elkaar en dat leidt het tot een explosief mengsel.
Ron stelt de vraag hoe dit is om te buigen: wat willen we als wijk. Of grootscheepse ingrepen iets oplossen is maar zeer de vraag. Bij tevreden bewoners gaan corporaties niet slopen. Wij stellen daarom: begin maar ergens. Bijvoorbeeld: de kleine flatjes langs de Eikenlaan, de Hunzerheem, de omgeving van het Noorderstation of het appartementencomplex aan de Eikenlaan dat deels plaats moet maken voor de tram. Dan blijkt dat corporaties vooral denken in alles of niets. De Wijkraad streeft er naar om dit laatste te voorkomen. Geen Vinkhuizen-achtige toestanden maar kleine gericht ingrepen op bepaalde plaatsen. Wij willen niet dat het ons straks gaat overvallen, maar het is lastig of dit lukt. En het kan soms lang duren: kijk naar de ontwikkelingen rond de Trefkoel in Paddepoel.
Iemand ergert zich aan het optrekken van schuttingen in de wijk. Hierdoor is het aangezicht van de wijk ook achteruit gegaan. Hij pleit voor afscheidingen door middel van een heg.
Hans Mulder geeft uitleg van de plannen rond Park Selwerd. Door een projectleider worden de plannen geïnventariseerd. Er wordt gesproken over een fietspad langs de noordelijke ringweg en het ecologische plan van GroenLinks. Maar er ligt nog niets vast.

6) Presentatie werkgroepen

Werkgroep WVV
Ellen Put legt uit dat deze werkgroep vooral bezig met zaken op het terrein van Groen en Grijs. De werkgroep is in gesprek gegaan met de krakers van Hunzerheem over de aanwezigheid van spandoeken met de tekst Rot Op en hakenkruizen. In overleg bleek veel te bereiken. Hetzelfde geldt voor de parkeerproblematiek op ouderavonden rondom het Gomaruscollege. De werkgroep heeft een luisterend oor voor wat er speelt in de wijk. Voor specifieke zaken worden mensen doorverwezen naar het e-loket en Meldpunt zorg en overlast
Werkgroep Sociale Samenhang
Petra Mens geeft een overzicht van waar deze werkgroep zich mee heeft bezig gehouden:
1) uitbreiding De Berk, al staat dit nu op een laag pitje, 2) optreden theater Moi, hopelijk komend jaar weer, 3) Welkom in Selwerd, 4) buurtpand Lijsterbeslaan en 5) Selwerder Stories. Voor de komende periode staan op het programma: 1) Welkom in Selwerd, de vijf vrijwilligers zijn inmiddels begonnen, 2) organisatie gezamenlijke Koninginnedag met Wijkraad Paddepoel, 3) Cultureel festival Zorja en 4) een kunstproject in Park Selwerd. Centraal in deze werkgroep staat: ontmoeting, elkaar beter leren kennen en samen doen.

7) Presentatie Wijkteam Selwerd

Jan Wijbenga geeft een beschouwend overzicht van vier jaar Wijkteam NLA. Voor geïnteresseerden is een precies overzicht van de besteding van de 1,3 miljoen beschikbaar. In januari is de eerste periode door het Wijkteam geëvalueerd. Inmiddels is ook Charles Belfor als bewoners tot het team toegetreden.
De situatie die het Wijkteam in 2007 aantrof, was dat er: geen plannen lagen, er geen onderlinge contacten waren tussen de professionals, er geen opbouw- en kinderwerk was en dat de bewonersorganisatie slapende was. Er is aan gewerkt om de basis op orde te krijgen en elk initiatief is aangegrepen om in contact te komen met de wijkbewoners. Ook de ouderen zijn daarbij niet vergeten. Op 9 mei gaat het STIP in Selwerd open.
Het Wijkteam staat nu voor de opgave om nog meer te laten zien waar ze mee bezig is. Uit de reacties van de aanwezigen blijkt dat de mededelingen in de wijkkrant goed worden gelezen. Voor de komende vier jaar krijgt Selwerd jaarlijks de beschikking over € 225.000 voor versterking van de leefbaarheid. Wijbenga roept een ieder op om met ideeën voor een activiteit te komen. Voor een goed idee is altijd geld!

8) Sluiting

Ron concludeert met de Wijkanalyse dat Selwerd toe is aan aandacht. In mei wordt verder gesproken met gemeente en corporaties. Eventueel wordt er nog voor de zomer een bijeenkomst met wethouder De Vries en wijkbewoners georganiseerd over de concrete plannen. Selwerd staat op de politiek agenda. Het is nu tijd voor politieke daden.
ledenverg_2011_nr2

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

Geen feed gevonden

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden