Reapir Café Selwerd druk bezocht

We kunnen wel van een succes spreken. Het Repair Café, voor het eerst neergestreken in Selwerd, werd erg druk bezocht. Hoewel niet alles gemaakt kon worden, gingen veel mensen met een gerepareerd eigendom weer naar huis. Eind december zal er weer een Repair Café zijn in Wijkbedrijf Selwerd.

IMG 6600

Repair Café Selwerd

Repair Café in Selwerd

Zaterdag 28 oktober
13.00 - 17.00 uur
Wijkbedrijf Selwerd, Bottelroosstraat 3

RC logo 1 Nederlands RGB

De mensen van het Repair Café zullen Selwerd met een bezoekje vereren. Zaterdag 28 oktober zullen zij in Wijkbedrijf Selwerd neerstrijken. Bezoekers kunnen hun kapotte apparaat meenemen en laten repareren. De mensen van het Repair Café staan graag voor een ieder klaar om u te helpen met de reparatie van uw defecte elektronica, kapotte kleding, meubels, het slijpen van uw messen, diverse lijmklussen, u adviseren hoe u uw eenvoudige fietsreparaties zelf kan uitvoeren. Reparateurs en materialen en expertise zijn bij ons veelal aanwezig. Alles is welkom, van klok tot tosti-apparaat. Ook computers en laptops kunnen worden meegenomen. Het kan zijn dat u voor een klein onderdeel even naar een winkel in de stad zou moeten.

Het Repair Cafe Selwerd zal vanaf nu elke laatste zaterdag van de even maanden plaatsvinden. 6x per jaar.

Voorrangssituatie Eikenlaan wordt omgedraaid

Eikenlaan2 1024x621

Volgende week wordt de voorrangssituatie op de Eikenlaan omgedraaid. Daarnaast komen er aanvullende maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Dit gebeurt door ter hoogte van de kruising Eikenlaan/Wilgenpad een 30 kilometer zone in te stellen, de reeds bestelde tijdelijke verkeersdrempels aan te leggen en in de eerste periode verkeersregelaars in te zetten. Daarmee wordt de pilot afgerond. Het college neemt nu dit besluit omdat de verwachting is dat de herfstvakantie geen nieuwe informatie oplevert voor het experiment. 

Het omdraaien van de voorrang betekent niet dat de oversteek wel als veilig kan worden aangemerkt. Ook in de oude situatie vonden er ongevallen en bijna ongevallen plaats. Wethouder verkeer Paul de Rook: “Onze ambitie om van de Slimme Route naar Zernike door Park Selwerd, een snelle en veilige fietsroute te maken blijft onverkort staan. Voor de langere termijn is hiervoor een meer vergaande andere aanpak nodig. Wij zullen hierbij ook de mogelijkheden van een tunnel verkennen.” De formele evaluatie van deze pilot en de vervolgaanpak wordt in december aan de raad voorgelegd. 

Uit de monitoring van de afgelopen periode blijkt dat de veiligheid voor fietsers in spits is verbeterd, maar de resultaten zijn niet zo positief als gehoopt. Ook blijkt dat de veiligheid van fietser in daluren is verslechterd. Dat geldt ook voor de doorstroming voor gemotoriseerd verkeer in de spits. Daarnaast levert het op sommige routes vertraging op voor ambulance en openbaar vervoer.

Bericht vanuit het Wijkplatform

Van het Wijkplatform Selwerd

In de zomerperiode is het vanuit het Wijkplatform Selwerd stil geweest, u heeft weinig tot niets van ons gehoord, dat wil echter niet zeggen dat er geen activiteiten en ontwikkelingen zijn geweest.

Naast andere zaken die u elders in Nummer Eén aantreft zal ik u hier over twee aangelegenheden die de wijk Selwerd aangaan informeren.

Fietspad door het park Selwerd

Zoals u wellicht heeft gemerkt is het fietspad in de zomerperiode aangepakt, vernieuwd en verbreed tot 4 meter. Deze aanpak, na stevige acties van de bewoners, is beduidend minder ingrijpend dan de oorspronkelijke plannen van de gemeente. Het blijkt dus dat stevige acties vanuit de bewoners wel degelijk effect kunnen hebben.

Vlak voor dat de aanpak van het fietspad van start zou gaan bleek dat de aanwezige hoge populieren zouden worden gekapt. Het Wijkplatform heeft daar bezwaar tegen aangetekend en tegelijkertijd een voorlopige voorziening aangevraagd. Dit laatste betekent dat de gemeente dan niet aan de gang kan gaan. De gemeente heeft daarop een intensief overleg gestart met het Wijkplatform. In dit overleg bleek dat door de nieuwe dikke betonlaag van het vernieuwde fietspad de wortels van de populieren zodanig zouden worden aangetast dat de kans op omwaaien, met alle risico’s van dien, aanzienlijk zou toenemen. Een verplaatsing van het tracé meer richting park was onwenselijk omdat het fietspad dan te dicht bij het bestaande voetpad zou komen te liggen. De gemeente bleek bereid om de populieren te vervangen door 13 lindebomen van 8 meter hoog. Hiermee wordt bereikt dat er binnen enige jaren weer bomen van formaat staan. Ook is met de gemeente overeen gekomen dat het Wijkplatform kan aangeven hoe de toekomstige herplant van de begroeiing tussen het fietspad en het voetpad er komt uit te zien. Bijvoorbeeld het vervangen van een berkenboom door een lijsterbesboom te vergroting van de diversiteit en aantrekkelijkheid.

Over de kruising met de Eikenlaan is nog niet het laatste woord gesproken. In de extra gemeenteraadsvergadering van 5 oktober 2017 werd het gemeentebestuur uitgenodigd om nu al een beslissing te nemen. De meerderheid van de gemeenteraad ondersteunt echter de insteek van het gemeentebestuur om de evaluatie na twee maanden af te wachten.

Overigens hebben de voorzitters van de wijkraden Paddenpoel en Tuinwijk en de voorzitter van het Wijkplatform Selwerd met de projectleiding van de gemeente afgesproken dat zij voordat de evaluatie naar de gemeente wordt doorgezet inzage hebben in de resultaten van de monitoring. Onze bedoeling is om daarmee in een vroegtijdig stadium al mee te denken in deze problematiek.

Wordt dus vervolgd!!

----

Inmiddels is duidelijk dat de kruising op de Eikenlaan weer wordt teruggebracht naar de oude situatie. Dit lijkt ons op korte termijn gezien verstandig. Het is echter op de lange termijn gezien geen oplossing voor het probleem, dus wij blijven meedenken in deze problematiek.

----

Beoogd fietspad langs de spoorlijn naar Sauwerd

Uit tussentijdse contacten is mij gebleken dat de gemeente de opmerkingen die uit de bewonersbijeenkomsten zijn gekomen zeer serieus neemt. Wanneer hierover meer concreet nieuws is zal de gemeente hierover publiceren.

Warmtestad

U zult ongetwijfeld vernomen hebben dat er door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) kritiek is geuit op Warmtestad en de daarbij betrokken partijen.

Het Wijkplatform heeft zich in het afgelopen half jaar door vertegenwoordigers van Warmtestad laten voorlichten over dit project. Na de eerste voorlichting waren de leden van het Wijkplatform, met uitzondering van één lid, voorstander van dit project omdat dit project bijdraagt aan vermindering van het aardgasgebruik en een bijdrage levert aan de verduurzaming van de samenleving. Bij de feestelijke neerlegging van de eerste buis afgelopen zomer bleek dat wat als een gesloten systeem was gepresenteerd niet zo gesloten was als wij dachten. Dit heeft het Wijkplatform geuit via de media. Recent heeft het Wijkplatform zich laten bijpraten door de directeur en een deskundige van Warmtestad. Uitgangspunt van het Wijkplatform is dat we nog steeds voor duurzame energie zijn doch de veiligheid van de wijkbewoners staat voorop. Na deze bijeenkomst met Warmtestad heeft het Wijkplatform nog steeds vragen bij de veiligheid van deze boringen op 3 km diepte. Naar aanleiding van de rapportage(s) van het SodM zal aan deze problematiek een raadsvergadering worden gehouden op woensdag 11 oktober. Het Wijkplatform heeft spreektijd bij deze raadsvergadering aangevraagd.

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden